Natural  Science  Education

 

ISSN 1648-939X

   
Informacija autoriams / Requirements

Atsižvelgiant į tai, kad žurnale publikuojami ir moksliniai, ir metodiniai.straipsniai, reikalavimai straipsniams pateikiami dviem etapais. Pirmame jų pateikiami bendrieji reikalavimai teksto redagavimui, šaltinių citavimui, literatūros sąrašo sudarymui. Antroje dalyje pateikiama metodinių straipsnių samprata, aprašomos trys galimos metodinio straipsnio formos.

Publikacijų tipai

     Moksliniai straipsniai. Tekstas turi būti mokslo straipsniams būdingos struktūros: atskleista tyrimo problema ir aktualumas, problemos ištirtumo laipsnis, tyrimo tikslas ir metodologija, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, išvados, nurodyta naudota literatūra. Turi būti bent viena recenzija.

     Metodiniai straipsniai. Tekstas ir literatūros sąrašas renkamas, laikantis tų pačių reikalavimų, tačiau straipsnio struktūra gali būti trejopa, priklausomai nuo straipsnio turinio:
 

Bendrieji reikalavimai tekstui

     Straipsnių apimtis - iki 7 psl. Tekstas renkamas PC Windows (WinWord V2.0, V6.0, V7.0, Word 98) teksto redaktoriumi. Raidynas "Times New Roman", dydis - 12 pt., teksto intervalas normalus. Dėl didesnės straipsnio apimties tartis su žurnalo redakcija.
   
Tekste esančiose nuorodose skliausteliuose rašoma autoriaus pavardė (be vardo) ir metai, pavyzdžiui (Vaitkevičius, 2000). Pateikiant tikslią citatą, nurodomas ir puslapis (Vaitkevičius, 2000, p.75). Kai cituojamo autoriaus pavardė panaudojama tekste, skliaustuose už pavardės įrašomi tik metai, tačiau prieš pavardę rašoma vardo raidė, pavyzdžiui "J.Vaitkevičiaus (2000) teigimu ....."

    Santrauka   

    Prie straipsnio (žemiau literatūros sąrašo) turi būti ne trumpesnė kaip 200-250 žodžių santrauka anglų kalba, jei pagrindinis tekstas lietuvių arba rusų kalbomis. Tuo atveju, kai pagrindinis tekstas anglų kalba, santrauka rašoma lietuvių kalba. Autoriai, nemokantys lietuvių kalbos, santrauką vertimui siunčia anglų arba rusų kalba. Santraukoje turi būti atskleista publikacijos esmė, glaustai aptariant visas straipsnio dalis.

Bendrieji reikalavimai informacijos šaltinių sąrašui

***Informacijos šaltinių sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, nenumeruojamas(!).     

Pavyzdžiai lentelėje:

Publikacijos tipas

Reikalavimai bibliografiniam aprašui

 Pavyzdžiai
Knyga   Autoriaus pavardė, vardo raidė, taškas, leidimo metai skliausteliuose, taškas, knygos pavadinimas, taškas, miestas, kuriame išleista knyga. Bitinas B. (2002). Pedagoginės diagnostikos pagrindai. Vilnius.
Straipsnis   Autoriaus pavardė, vardo raidė, taškas, leidinio išleidimo metai skliausteliuose, taškas, straipsnio pavadinimas, taškas, trumpinys "Kn", taškas, dvitaškis, leidinio pavadinimas, kablelis, miestas, taškas, raidelė "p", taškas, straipsnio puslapiai (nuo iki) Vaitkevičius J. (2000). Gamta ir žmogus: kai kurie sąveikos aspektai gamtamokslinio ugdymo kontekste. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (III respublikinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys). Vilnius, p.75–78.
Informacija Internete Internete skelbto teksto pavadinimas, taškas, organizacija, pateikusi informaciją arba autorius, kablelis, medžiagos patalpinimo internete metai, kablelis, žodis "interaktyvus" laužtiniuose skliaustuose, kablelis, informacijos skaitymo data laužtiniuose skliaustuose, taškas. Žodžiai "Prieiga per internetą", dvitaškis, adresas Lietuvos Respublikos visuomenės aplinkosauginio švietimo strategija ir veiksmų programa. Vilnius: Aplinkos apsaugos ministerija, 1997, [interaktyvus], [žiūrėta 2004-01-03]. Prieiga per internetą :  <http://www.am.lt/LSP/list_other_publications.php3>.

Bendrieji reikalavimai paveikslams

       Paveikslais vadiname diagramas, schemas, piešinius, nuotraukas ir visus kitus grafinius elementus. Visi paveikslai numeruojami, nepriklausomai nuo to, ar tai diagrama, ar nuotrauka, bendra eilės tvarka. Po kiekvienu paveikslu apačioje centre rašomas paveikslo eilės numeris ir pavadinimas.

1 pav. Pavadinimas ......

    Paveikslai į tekstą neįkeliami - jiems tik paliekama šiek tiek (2-3 tuščios eilutės) vietos ir jos apačioje rašomas pavadinimas. Paveikslas pateikiamas po to, kai tekste jau pateikta pirminė informacija apie paveikslą. Sakinio gale pateikiama nuoroda į paveikslą, pavyzdžiui (1 pav.). Visi paveikslai pateikiami atskirais failais diskelyje.   

Diagramos
    Diagramos parengiamos Microsoft Excel programa. Diagramos negali būti spalvotos. Naudokite baltą, juodą spalvas, štrichus.

Schemos
     Schemos braižomos Microsoft Word programa. Visos schemos detalės "sugrupuojamos" panaudojant funkciją "Group".

Piešiniai, nuotraukos
    
Piešiniais vadiname bet kokį moksleivių ar pedagogų grafinių darbų ar jų dalies pavyzdžiai. Jie redakcijai siunčiami paštu.
    
Nuotraukos -
nuotraukas siųsti paštu, antroje pusėje užrašant paveikslo Nr. Tekste turėtų būti nuoroda į nuotrauką, vadinamą paveikslu, kuris numeruojamas. Tekste nuotraukai skirtoje vietoje eilutės centre  įrašomas paveikslo numeris ir pavadinimas. Siųsti tik kokybiškas nuotraukas. Redakcija pasilieka teisę spręsti, kurias nuotraukas publikuoti, atsižvelgdama į nuotraukų metodinę reikšmę ir kokybę.

Straipsnių pateikimas

    Straipsnius redakcijai siųsti elektroniniu paštu, teksto failą "prisegant" prie elektroninio laiško, kuriame pateikti duomenis apie autorių: vardą, pavardę, mokslinį laipsnį, kvalifikacinę kategoriją, darbovietę ir pareigas, telefono numerį, Fakso numerį (darbovietės), el. pašto adresą, straipsnio temą ir metodinio straipsnio formą. Nuotraukas ir kitus paveikslus siųsti jpg formatu elektroniniu paštu.
  

Metodinio straipsnio samprata

Paskirtis – sudaryti palankias sąlygas Lietuvos pedagogams ir institucijoms skleisti vaikų ir jaunimo gamtamokslinio ugdymo patirtį šalyje ir už jos ribų, susipažinti su kolegų gamtamokslinio ugdymo patirtimi ir naujovėmis kaimynėse šalyse, skatinti inovacijas gamtamokslinio ugdymo srityje, jų kritinį vertinimą, supažindinti su gamtamokslinio ugdymo kokybės tyrimų rezultatais, skatinti ugdymo kokybės ir veiklos tyrimus bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Turinys. Individuali pedagogo, konkrečios mokyklos ar regiono patirtis, organizuojant formalųjį ir neformalųjį gamtamokslinio ugdymo procesą (metodai, organizavimo formos, informacinių technologijų taikymas gamtamokslinio ugdymo procese, integracija, mokymo priemonės ir kt.), gamtamokslinio ugdymo kokybės tyrimų rezultatai, nuomonės, požiūriai, vertinimai.

Forma. Metodiniame straipsnyje, skirtingai nei moksliniame, atskleidžiama konkreti ugdymo praktikos problema ir jos sprendimas konkrečioje klasėje, mokykloje, rajone ar regione, nesiekiant tyrimo rezultatų taikyti platesnei populiacijai.

    Metodinių straipsnių forma gali būti trijų tipų, atsižvelgiant į straipsnio turinį: apibendrintos pedagoginės patirties aprašymas, gamtamokslinio ugdymo kokybės vertinamojo tyrimo rezultatai ir pedagoginės veiklos tyrimo rezultatai. Prioritetas teikiamas ugdymo praktikos tiriamiesiems darbams, įskaitant apibendrintos gamtamokslinio ugdymo patirties analizę. Metodiniai straipsniai, kuriuose autorius apsiriboja mokslinės, metodinės informacijos šaltinių analize, nebus publikuojami.
   Nepriklausomai nuo formos, straipsnio pabaigoje pateikiama
santrauka. Joje glaustai apibūdinamos visos straipsnio dalys, atrenkant tai, kas svarbiausia, esminga. Jeigu straipsnis lietuvių arba rusų kalba, santrauka rašoma anglų kalba. Jeigu straipsnis anglų kalba, santrauka – lietuvių kalba. Užsienio šalių autoriai, pateikiantys straipsnį anglų kalba, santrauką rašo anglų kalba. Santraukos vertimą organizuoja žurnalo redakcija.
     
Toliau pateikiamas išsamesnis straipsnio formų apibūdinimas.

Apibendrintos pedagoginės patirties aprašymas

     Šiam publikacijų blokui priskiriami straipsniai, kuriuose autoriai supažindina su savo asmenine ar pedagogų grupės, mokyklos, miesto, rajono pedagogų kūrybine pedagogine patirtimi, analizuoja kaip teigiamus, taip ir neigiamus gamtamokslinio ugdymo patirties aspektus.

Įvadas. Įvade atskleidžiama gamtamokslinio ugdymo problematika, kuri bus nagrinėjama straipsnyje, įstaiga, kurioje sukaupta patirtis, autorystė (kas sukaupė patirtį – straipsnio autorius, mokyklos bendruomenė ar jos dalis). Laikotarpis, per kurį sukaupta patirtis – apribojimų nėra – galima pateikti kelerių metų patirties analizę ir vienos pamokos, integruotos dienos, ekspedicijos, net vienos užduoties ar testo pavyzdį.

Pagrindinis tekstas. Šioje dalyje glaustai aprašoma, kokiais būdais sukaupta, o vėliau analizuota ir apibendrinta pedagogo, įstaigos ar regiono pedagogų patirtis: kokiais šaltiniais remtasi, kokia forma sukaupta straipsnyje aprašoma patirtis. Pateikiama ir komentuojama medžiaga. Pageidautina vaizdinė iliustracija nuotraukomis, lentelėmis, schemomis, moksleivių darbų pavyzdžiais. Aprašymo pabaigoje atskira pastraipa pateikiamas apibendrinimas.

Literatūra. Jeigu tokia buvo naudota rengiant straipsnį.

Santrauka.

 

Vertinamojo tyrimo rezultatų aprašymas

    Ši straipsnio forma skirta išsilavinimo kokybę kontroliuojančių institucijų atstovams, įskaitant atskiros švietimo įstaigos administraciją.

Įvadas. Įvade glaustai atskleidžiama problematika, aktualumas, teisinis tyrimo pagrindas, konkretūs tyrimo klausimai ir uždaviniai.

Tyrimo metodika. Šioje dalyje atskleidžiama tyrimo apimtis, dalyvavusios institucijos, kada vykdytas tyrimas, kokia metodika surinkti ir analizuoti tyrimo duomenys. Jeigu naudota aprobuota metodika, nurodyti jos autorystę ir pavadinimą. Jeigu tyrimo metodika originali, būtinas išsamesnis jos apibūdinimas.

Tyrimo rezultatai. Šioje dalyje pateikiami ir komentuojami apibendrinti tyrimo duomenys. Rezultatai pateikiami lentelėse, kurios glaustai pakomentuojamos, atkreipiant skaitytojų dėmesį į svarbiausia. Papildomai gali būti naudojami paveikslai: schemos, diagramos, grafikai). Šios dalies pabaigoje atskira pastraipa pateikiamas glaustas rezultatų analizės apibendrinimas.

Išvados. Rezultatų apibendrinimo pagrindu formuluojamos išvados, kurių minimalus skaičius turėtų atitikti tyrimo klausimų (uždavinių) skaičių.

Diskusija. Ši dalis neprivaloma, tačiau galima. Joje tyrimo rezultatai aptariami, atsižvelgiant į gamtamokslinio ugdymo problematiką platesnio regiono (rajono, apskrities ar šalies) atžvilgiu.

Rekomendacijos. Ši dalis privaloma.

Literatūra. Jeigu buvo tokia naudota, rengiant tyrimą ar analizuojant tyrimo duomenis.

Santrauka.

 

Pedagogo savo pedagoginės veiklos tyrimo rezultatų aprašymas

    Šiai straipsnių grupei priskiriamos publikacijos, kuriose autorius atskleidžia gamtamokslinio ugdymo priemonių efektyvumą (arba nepakankamą efektyvumą) konkrečioje klasėje, mokykloje.

Įvadas. Įvade autorius turėtų atskleisti konkrečią praktinę gamtamokslinio ugdymo problemą konkrečioje klasėje, mokykloje ar atskiroje ugdytinių grupėje. Taip pat, glaustai nusakoma autoriaus pedagoginė idėja, kuria siekta spręsti aprašytą problemą. Įvado pabaigoje pateikiami tyrimo klausimai (atskleidžiama tai, ką autorius norėjo išsiaiškinti, kas jam, kaip ugdytojui, novatoriui rūpėjo; išvadose pateikiami atsakymai į šiuos klausimus). Gali būti formuluojama ir hipotezė, kurią straipsnio pabaigoje reikia arba patvirtinti, arba paneigti.

Pedagoginės veiklos metodika. Šioje dalyje išsamiau atskleidžiama pedagoginė idėja (pageidautinas ir minimalus teorinis pagrindas, sąsajos su pedagogikos, psichologijos teorija, kitų autorių, ieškojusių panašios problemos sprendimo, patirtimi), detalizuojamas pedagoginės veiklos planas, priemonės, glaustai nusakoma eiga, akcentuojant esminius komponentus. Galimos iliustracijos nuotrauka, brėžiniu, schema, ugdytinių darbo pavyzdžiu ir kt. (neviršijant leidžiamos straipsnio apimties).

Pedagoginės veiklos tyrimo metodika. Šioje dalyje aprašoma pedagoginės idėjos realizavimo efektyvumo tikrinimo (diagnostikos) būdai ir tyrimo planas: grįžtamosios informacijos gavimo būdai, duomenų registravimo būdas, priemonės, veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai). Skaitytojui turėtų būti aišku, kokiais būdais gauti, o vėliau įvertintas pedagoginės veiklos efektyvumas. Atsižvelgiant į ugdymo rezultatų vertinimo problemiškumą šiandieninėje mokykloje, aprašyta metodika gali būti ne mažiau vertinga, nei pati pedagoginė idėja.

Tyrimo rezultatai. Šioje dalyje pateikiami veiklos tyrimo eigoje sukaupti diagnostikos duomenys. Iš pradžių jie aprašomi, po to aptariami ir atskira pastraipa apibendrinami.

Išvados. Išvados formuluojamos konkrečios straipsnyje aprašomos veiklos rezultatų apibendrinimo pagrindu. Išvados - atsakymai į straipsnio įvadinėje bei tyrimo metodikos dalyje autoriaus sau pačiam keltus klausimus. Minimalus išvadų skaičius turėtų atitikti klausimų skaičių, tačiau eigoje gali išryškėti ir nenumatyti rezultatai, reiškiniai, todėl išvadų gali būti daugiau.

Diskusija. Šio dalyje autorius laisva forma aptaria taikytų priemonių, pedagoginės idėjos, inovacijos rezultatus, atskleidžia savo abejones, pastebėtas problemas, iškelia naujas idėjas ir klausimus. Ši dalis neprivaloma, tačiau pageidautina.

Rekomendacijos. Kokie bebūtų veiklos rezultatai, nepriklausomai nuo to, ar pasitvirtino pedagoginė idėja, ar ne, autorius, remdamasis savo asmenine patirtimi ir tyrimo išvadomis, pateikia rekomendacijas ugdymo praktikai, kuriomis gali arba skatinti išbandytos idėjos sklaidą, arba atvirkščiai, patarti ieškoti kitų kelių problemai spręsti.

Literatūra. Pateikiamas straipsnyje naudotų informacijos šaltinių sąrašas.

Santrauka.

 

 Requirements

   The journal GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS / NATURAL SCIENCE EDUCATION publishes scientific, methodical (investigations of educational experiences, case study of science education, action research and etc.) articles and other original materials relating to the results of investigations and new experiences in the field of natural science education. All materials sent to the GU should not have been previously published or submitted for publication to other national or international journals.

    The authors should fulfill the following instructions: The word processed manuscripts of the articles, single spaced and written in Lithuanian, English or Russian should be sent as doc file in the attachment by e-mail: gu@gu.puslapiai.lt

    The text must be elaborated in Word for Windows or compatible word processors, using 12 point Times New Roman letters. The manuscript must have a maximum 7-10 pages, included figures, tables and bibliography. The language must be clear and accurate. The manuscript should be written in an impersonal style.

    The structure for article: Title, names and surnames of the authors, the institution to which they belong, abstract (50-80 words with key words /no more than five words/), introduction, methodology applied in the investigation, results and discussion, conclusions, acknowledgements, references (the list will be cited in alphabetical order). Articles must be accompanied by a summary of a size not exceeding 15 lines.

    Editorial procedures: Authors will be notified of the receipt of the manuscript. After an initial review by the co-editors, those manuscripts which meet specifications will be sent to reviewers. Those which do not will be returned to the author. Notification of the status of the manuscript will take place after the deadline date for each issue. The journal co-editors will make editorial changes and send an edited copy of the article to the author prior to publication. The publishing of materials does not mean that the editors are in agreement with the points of view covered by the author.

    Other information: Authors should give full personal details (full name and surname, address, phone number, e-mail address, and place of work.

     Address: Scientific Methodical Center "Scientia Educologica", Donelaičio Street 29; LT-78155 Siauliai, Lithuania

   E-mail: gu@gu.puslapiai.lt Phone: +370 687 95668. 
 

© Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica", 2009
Scientific Methodical Center „Scientia Educologica“, Lithuania
the associated member of Lithuanian Scientific Society and ICASE (International Council of Associations for Science Education)


 


          Paskutinis papildymas / Last updated  02/11/19
          www administratorius / www manager          © MMC/SMC "Scientia Educologica"