XXV nacionalinė mokslinė praktinė konferencija
"Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje – 2019"

horizontal rule

STRAIPSNIŲ AUTORIAMS


     
Reikalavimai straipsnio turiniui:

bullet

moksliniai straipsniai turi atitikti reikalavimus, keliamus publikuojamiems mokslo darbams. Straipsnio struktūra: įvadas (pagrindžiamas tyrimo aktualumas, problematika, mokslinis naujumas, tyrimo tikslas ir uždaviniai, tyrimo metodika), literatūros analizės ir tyrimo rezultatų dalys, išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros sąrašas ir santrauka anglų kalba (apimtis – iki 0,5 psl.).

bulletmetodinio straipsnio struktūra: glaustas įvadas (kuo straipsnio problematika aktuali šiandien, ko siekia autorius (pagalvoti apie tai, kuo straipsnis bus naudingas kolegoms); jei metodiniame straipsnyje aprašomas  pedagogo veiklos tyrimas, įvado pabaigoje nurodyti tyrimo klausimus), pagrindinė straipsnio dalis (autoriaus pedagoginė patirtis – sėkmingai realizuota pedagoginė idėja, pradedant užduotimi, didaktiniu žaidimu, pamokos planu, testu, neįprastu mokymo metodų ar formų deriniu ir baigiant stambiais projektais, autorinėmis programomis ir mokymo priemonėmis (jei straipsnyje pristatomi pedagoginio tyrimo rezultatai, pirmoje pagrindinės dalies pusėje aprašyti pedagoginę problemą bei jos sprendimo idėją ir pedagoginio tyrimo metodiką, antroje pusėje – tyrimo rezultatus - kas nustatyta), o pabaigoje pateikti glaustą pagrindinės dalies apibendrinimą – įvertinimą, kilusias abejones, naujus klausimus ateičiai, rekomendacijas ir pan. Straipsnio pabaigoje pateikiama santrauka anglų kalba (apimtis - 0,5 psl.). Santraukoje turėtų būti glaustai atspindėtos visos struktūrinės straipsnio dalys - esminės mintys ir teiginiai. Po santrauka - reikšminiai žodžiai anglų kalba.

        Reikalavimai straipsnio formai:

bullet

pirmojo lapo viršuje rašomas straipsnio pavadinimas, po pavadinimo – autoriaus vardas (būtinai pilnas) ir pavardė, institucijos pavadinimas;

bullet

santrauka rašoma po straipsniu; prieš santrauką turi būti pateikiamas straipsnio pavadinimas anglų kalba ir autorius (-iai);

bullet

santraukos pabaigoje atskira eilute nurodyti reikšminius žodžius (key words);

bullet

apimtis: 3- 8 puslapiai (pilni) , 1 intervalu;

bullet

straipsniai turi būti surinkti Microsoft Word programa. Tekstui rinkti naudoti Times New Roman šriftą, 12 pt dydžio;

bullet

autoriaus pavardė ir temos pavadinimas renkami 14 pt dydžio;

bullet

Visos lentelės numeruojamos, joms suteikiami pavadinimai, kuriais nusakoma, kas yra lentelėje (1 lentelė, 1 pav.);

bullet

Visos diagramos, piešiniai, brėžiniai numeruojami atskira tvarka kaip paveikslai. Visiems paveikslams suteikiami pavadinimai (1 pav.);

bullet

Cituojant kitą  autorių, sakinio ar pastraipos gale skliaustuose nurodyti autoriaus(-ių) pavardę(-es) ir publikacijos metus, skirtingus šaltinius atskiriant kabliataškiu pavyzdžiui (Bitinias, 2002; Šlekienė ir Ragulienė, 2006; Lamanauskas ir kt., 2006). Jei tekste minima autoriaus pavardė, ji rašoma su vardo raide, už pavardės skliaustuose pateikiant cituojamos publikacijos leidimo metus, pavyzdžiui "pasak J.Vaitkevičiaus (1995), ..." arba "kaip teigia D.Bigelienė ir kt. (2006), ..." . 

bullet

Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, nenumeruojamas (1 lentelė, 1 pav.).

Tinkamai suredaguotus straipsnius kartu su anketa siųskite elektroniniu paštu "prisegdami" prie laiško elektroninę straipsnio versiją. Reikalaukite patvirtinimo, kad konferencijos organizatoriai gavo straipsnį. Išsaugokite elektroninį straipsnio variantą iki konferencijos pabaigos.
Elektroninio dokumento (straipsnio) pavadinimas turėtų būti sudarytas, pavyzdžiui "pavasariene.doc" (nenaudoti lietuviškų raidžių).
Paprastu paštu siunčiamas straipsnis išspausdinamas (1 egz.) A4 formato popieriaus lapuose. Kartu siunčiamas ir elektroninis straipsnio  variantas diskelyje.  Kai kuriems autoriams gali būti pasiūlyta straipsnį publikuoti ne konferencijos straipsnių rinkinyje, bet moksliniame metodiniame žurnale "
Gamtamokslinis ugdymas".

1 lentelė

Keletas literatūros sąrašo sudarymo pavyzdžių
 

  Knygoms:

 Bitinas B. (2002). Pedagoginės diagnostikos pagrindai [Basics of pedagogical diagnostics]. Vilnius: Parama.  

  Straipsniams:

 Vaitkevičius J. (2000). Gamta ir žmogus: kai kurie sąveikos aspektai gamtamokslinio ugdymo kontekste [Nature and man: Some aspects of interaction in the context of natural science education]. Kn.: Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (III respublikinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys) (pp. 75-78). Vilnius. 
Lamanauskas, V., Augienė, D. (2014). University student future professional career: Promoting and limiting factors and personal traits. Baltic Journal of Career Education and Management, 2 (1), 6-15.

  Publikacijoms
  internete:

 Lietuvos Respublikos visuomenės aplinkosauginio švietimo strategija ir veiksmų programa. Vilnius: Aplinkos apsaugos ministerija, 1997, [interaktyvus], [žiūrėta 2004-01-03]. Prieiga per internetą :  <http://www.am.lt/LSP/list_other_publications.php3>.
 

1 pav. Lentelės pateikimo pavyzdys

Rekomenduojama susipažinti su anksčiau parengtų publikacijų struktūra: http://oaji.net/journal-detail.html?number=1984

 

horizontal rule

       Paskutinis papildymas  10/21/18
      
  WWW administratorius

      
© MMC "Scientia Educologica"