Mokslinis metodinis centras ”Scientia Educologica” – tai respublikinis centras, neformaliojo švietimo institucija. Įsteigtas 2001m. ir įregistruotas LR Teisingumo ministerijoje 2001m. birželio mėn. 28 d. (Nr. 110-V) – ID: 195736971. Pagrindiniai centro veiklos tikslai:

 burti jaunuosius edukologijos mokslininkus ir aktyvius pedagogus bendrai mokslinei metodinei veiklai;

 skatinti akademinės bendruomenės iniciatyvas tobulinant Lietuvos aukštojo mokslo bei pedagogų rengimo sistemas;

 rūpintis Lietuvos jaunųjų edukologų kvalifikacijos kėlimu ir tobulinimu, jų mokslinių darbų populiarinimu;

 supažindinti visuomenę su šiuolaikinės edukologijos problemomis, kelti visuomenės bendrąją kultūrą, skatinti edukologinę savišvietą;

 organizuoti visuomenei paskaitas, susitikimus su žymiais edukologais, tuo prisidedant prie švietimo sistemos tobulinimo, propaguoti nuolatinio mokymosi idėjas;

 skleisti visuomenėje krikščioniškojo mokslo socialines idėjas.

Veiklos formos

Centro valdyba

Moksliniai metodiniai konkursai, seminarai;
Mokslinės metodnės konferencijos, seminarai;
Kosultavimas;
Leidyba.
Dr. Laima Railienė
Dr. Naglis Švickus
Judita Stankutė